กองทุนแม่ของแผ่นดิน

“…เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากขอความร่วมมืออย่างจริงจังจากรัฐบาลและคนไทยทั้งชาติ
นั้นคือการแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖ ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติด ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้น โดยขอใช้ชื่อว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” มอบให้หมู่บ้านที่เข้าร่วมการแก้ปัญหายาเสพติดในปี พ.ศ. ๒๕๔๗จำนวน  ๖๗๒ หมู่บ้านจากนั้นรัฐบาลได้นำไปขยายผลจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นทั่วประเทศ  เวลานี้มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน ๑๒,๑๘๙หมู่บ้าน ถ้าสังคมไทยปล่อยให้รัฐบาลทำงานฝ่ายเดียวคงไม่สำเร็จ คนไทยทุกคนต้องผนึกกำลังมาช่วยกันโดยเริ่มจากคนในครอบครัวก่อนต่อจากนั้นคือคนในสังคมทั้งหมดต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่กันและกันควรต่อต้านและประณามผู้ผลลิตและผู้ค้ายาเสพติด…”

พระราชดำรัส
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงมีต่อนายกรัฐมนตรีและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิตนาลัย สวน จิตรลดา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอกันทรลักษ์ มีหมู่บ้านที่ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ให้เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รวม ๑๒ หมู่บ้าน ประกอบด้วย
๑. บ้านเสาธงชัย ม. ๑ ต.เสาธงชัย   ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จำนวน  ๘,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิน  ๓๖,๒๗๑  บาท
๒.บ้านนาโพธิ์     ม. ๓ ต.ชำ              ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๔๘  จำนวน  ๘,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิน  ๕๙,๑๒๙  บาท
๓.บ้านซำตารมย์ ม. ๗ ต.ตระกาจ    ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๔๙  จำนวน  ๘,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิน  ๙๐,๐๐๐  บาท
๔.บ้านทุ่งใหญ่     ม. ๔ ต.ทุ่งใหญ่    ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๐  จำนวน  ๘,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิ้น  ๓๒,๐๐๐  บาท
๕. บ้านตาทวด    ม. ๓ ต.รุง               ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๐  จำนวน  ๘,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิ้น  ๓๒,๐๐๐  บาท
๖.บ้านห้วยน้ำใส ม. ๘ ต.เสาธงชัย ได้รับพระราชทาน  พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน  ๘,๐๐๐  บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิน  ๖๕,๕๗๒  บาท
๗. บ้านภูมิซรอล ม. ๒ ต.เสาธงชัย ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๑  จำนวน  ๘,๐๐๐  บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิน  ๔๔,๐๒๕  บาท
๘. บ้านด่านเหนือ ม. ๓ ต.ภูผาหมอกได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๑  จำนวน  ๘,๐๐๐  บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิน  ๓๕,๐๐๐ บาท
๙. บ้านตามูล     ม. ๔ ต.ชำ              ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๑   จำนวน  ๘,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิน  ๕๒,๗๙๖  บาท
๑๐.บ้านนาซำ   ม. ๑๔ ต.ภูเงิน         ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๒   จำนวน  ๘,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิน  ๓๒,๒๐๐  บาท
๑๑.บ้านป่าไม้พัฒนา ม. ๗ ต.หนองหญ้าลาด ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๒  จำนวน  ๘,๐๐๐  บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิน  ๔๔,๐๐๐ บาท
๑๒.บ้านนาขนวน ม. ๕ ต.ขนุน        ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๔  จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันมีเงินทั้งสิน  ๔๓,๐๘๖ บาท
๑๓.กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านป่าโมง     ม. ๑๖ ต.ภูเงิน ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท
๑๔.กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านกระมอล   ม. ๗  ต.ทุ่งใหญ่ ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท
๑๕.กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านกันจาน    ม. ๒   ต.กุดเสลา ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท
๑๖.กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านน้ำเย็น     ม. ๕   ต.เมือง ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท
๑๗.กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านห้วยพอก  ม. ๑๑ ต.หนองหญ้าลาด ได้รับพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท
๑๘.กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนหนองหญ้าลาด ๑ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ได้รับพรระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท
และมี กองทุนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ผ่านการประเมินระดับจังหวัด ทั้งหมด ๓ กองทุน คือ
๑.กองทุนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเศรษฐกิจ  ม. ๑๕ ต.จานใหญ่ จัดตั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. กองทุนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงมะลู จัดตั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. กองทุนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโนนเจริญ ตำบลเสาธงชัย จัดตั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

มีศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่น ดังนี้

ถอดบทเรียนกองทุนแม่ บ้านนาขนวน หมู่ ๕ ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ นาขนวน

ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านซำตารมย์ หมู่ ๗ ตำบลตระกาจ

ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านภูมิซรอล หมู่ ๒ ตำบลเสาธงชัย

กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๘

กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านห้วยพอก ต.หนองหญ้าลาด

กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านป่าโมง ตำบลภูเงิน

กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกระมอล

กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านน้ำเย็น

กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกันจาน

กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนหนองหญ้าลาด


ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>